• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ

/Files/images/8pxvead.jpg

ЗВІТ ЗА 2020-21 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Звіт Директора Маслівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Миронівської міської ради Київської області

І.Д.Теслюка за 2020- 2021 навчальний рік

ВСТУП

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2020/2021 навчального року.
На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Маслівської загальноосвітньої школи перед трудовим колективом, представниками громадськості щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У 2020 - 2021 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Цей рік нам прийшлося працювати в складних умовах. Адже були зміни у структурі року, коли добавлялися і переносилися строки проведення канікул, робота на дистанції тричі на рік (це по тижню в листопаді і січні, а також більше місяця в березні-квітні). Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.(ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145- VІІІ).

Концепція розвитку закладу

Гуманізація й демократизація освітнього процесу, забезпечення наукового, розвиваючого характеру освіти, індивідуалізація та диференціація навчання, формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої до активної діяльності в умовах інформаційного суспільства, співпраця і партнерство у взаєминах дітей, педагогів, батьків.

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

На кінець навчального року в школі налічується 156 учнів (11 класів), з них:

Дитяча вікова категорія: І ступінь - 68 учнів (4 класи),

ІІ ступінь -77 учнів (5 класів),

ІІІ ступінь -11 учнів (2 класи).

Кадрова: 19 педагогічних працівників:

Вчителів спеціалістів вищої категорії - 9.

Вчителів спеціалістів І категорії - 3,

Вчителів спеціалістів ІІ категорії - 1,

Спеціалістів - 6.

2 вчителі перебувають на даний час у у відпустці по догляду за дитиною.

Непедагогічні працівники: Допоміжний персонал - 4,Технічний персонал – 2.

Якщо взяти за основу розвиток мережі:

У 2016-2017н.р. було 10 класів, у них 124 учні;

2017-2018н.р. -було 9 класів – 144 учні;

2018-2019н.р. - було 10 класів – 158 учнів

2019-2020 н.р. було 11 класів- 164 учні.

2020-2021 н. році – 11 класів – 156 учнів.

органами самоврядування були:

Педагогічна рада - керівник Теслюк І.Д.

Профспілковий комітет - Голова Ігнатенко О.П.

Методична рада - Голова Рибченко С.О.

Батьківський комітет- Голова Турченко Г.М

Учнівське самоврядування - Голова Горба Діана

Згідно з Конституцією України (ст.51), Законом України «Про освіту», Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (Затвердженого постановою Кабміну України від 13 вересня 2017р. № 684), адміністрація закладу освіти вживає заходи щодо реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема:

• здійснює постійний контроль за відвідуванням школи, з’ясовує причини відсутності на уроках, підтримує тісний зв’язок з батьками, соціальною службою і кримінальною поліцією у справах неповнолітніх;

• організовує роботу з надання допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували школу;

• у межах своєї компетенції веде роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками повної загальної середньої освіти.

ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ

До профільне 8 клас – історичного напрямку, 10 клас – історичний профіль.

11 клас працював по індивідуальному плану, у зв’язку з малою наповненістю класу.

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2020-2021 Н.Р.

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає суттєвих змін –змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Колектив школи протягом 2020-2021 навчального року працював над втіленням у життя Нового Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта», «Концепції Нова Українська школа», «Національної доктрини розвитку освіти», Конвенції ООН про права дитини. Це були поступальні кроки, які логічно сприяли вирішенню та реалізації проблемного питання роботи школи: «Впровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі формування мотивації навчальної діяльності учнів та виховання в них загальнолюдських якостей»

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

У школі функціонували 11 класів, 2 групи продовженого дня, 9 гуртків та секцій. В школі навчалося 156 учнів. З них Похвальним Листом було нагороджено 16 учнів. Золоту медаль отримала Капленко Ірина.

Упродовж вересня місяця практичним психологом Теслюк Н.М. проведено анкетування класних колективів з метою виявлення обдарованих та здібних дітей. Педагоги активно залучали учнів до роботи в шкільних гуртках, факультативах та секціях.

Усі заплановані заходи, відповідно до складених планів, виконані всіма педагогами.

Внаслідок проведеної роботи рівень навчальних досягнень учнів за рік, в порівнянні з попереднім роком, знизився і має такі результати. На високий рівень- 16 учнів (15%), достатній- 38 учнів (35 %), середній рівень- 54 учні (50%), на початковий рівень- 10 учнів (9%). Рівень навчальних досягнень на високий і достатній рівні становить лише 50% (55 учнів). У порівнянні з попереднім роком 64%. Рівень знизився на 14%. На це вплинули кілька факторів: це великі перериви у навчанні, дистанційне навчання, коли в учнів були відсутні електронні засоби спілкування з учителями.

Учні, які показали високий рівень навчання це Волик Кароліна, Коломієць Кіра, Слободянюк Денисюк Дінара, Кордон Стаєнна Анастасія. -учні 4 класу, Стукаленко Назар, Войтюк Олександр, Теслюк Софія – учні 5 класу, Кошинська Анна, Волик Ангеліна, Юсупов Максим – учні 6 класу, Кулакевич Вероніка та Юсупов Юрій – учні 7 класу, Турченко Віталіна- учениця 8 класу та Капленко Ірина -учениця 11 класу.

Якщо взяти рівень навчальних досягнень по класах: 4 клас – 62 (75%); 5 клас- 30 (69%); 6 клас – 47 (43%); 7 клас – 29 (62%); 8 клас – 33 (15%); 9 клас -15 (58%); 10 клас –50 (80%); 11клас- 66 (89%).

Рівень навчальних досягнень різний у всіх класах, найгірші результати в учнів 9 класу - 15% (класний керівник Любомирська Г.І), лідерами залишаються учні 11 класу- 66 % (класний керівник П’ясецька В.І.), та учні 4 класу- 62% (класний керівник Сукайло С.І.)

В районному етапі предметних олімпіад в цьому навчальному році брали участь онлайн. На жаль учні займали не призові місця. У конкурсах знавців української мови Т.Шевченка та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. П.Яцика призових місць не займали.

В цілому проаналізувавши результативність участі нашої школи в районному етапі предметних олімпіад за чотири останні роки, судячи з діаграми, можна зробити висновок, що результати погіршились. Це говорить про спад у роботі вчителів предметників на етапі підготовки учасників олімпіад.

Традиційним стало проведення олімпіад, конкурсів у школі. В 2020/2021 навчальному році учні стали активними учасниками в конкурсах: «Соняшник», «Геліантус». З метою формування в учнів цілісного уявлення про природу і наукового світогляду на основі знань з фізики, хімії, біології, географії, зацікавленості природними явищами учні школи були залучені до участі у конкурсі «Геліантус» (керівники Бахімова Ж.В.) Всього взяли участь -17 учасників. Грамоти з хімії та фізики отримали 2 учасники, диплом переможця І ступеня -1 учень, ІІ ступеня -немає, ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня -3 учасники, сертифікат учасника - 11 учнів.

Щорічно учні школи приймають участь у конкурсі «Соняшник» із зарубіжної літератури. Із 21 учасники цього конкурсу отримали Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня 1- учасник. Диплом І ступеня регіонального рівня -1 учасник та 1 учасник ІІІ рівня. Диплом переможця на шкільному рівні- 8 учасників. Решта - 9, отримали сертифікати учасників.

У конкурсі «Соняшник» з української мови участь взяли 6 учасників. Дипломом І ступеня Всеукраїнського рівня нагороджено -1 учня, Диплом І ступеня регіонаьного рівня – 1, ІІ ступеня -1. Сертифікати учасників отримали - 5 учасників.

Є успіхи і у спортивномужитті школи: І місце в обласному конкурсі присвяченому Дню Соборності «Україна – це ми». Члени гуртка «Сокіл «Джура», під керівництвом вчителя Овсюхно П..П. приймали участь в обласному конкурсі в онлайн режимі від ЦДЮТ. Шкільні спортивні змагання проходять систематично по міні-футболу, волейболу між командами різних класів.

Взяли участь у І турі Вокального шоу за дистанційною формою «Калиновий голос Київщини».

Упродовж року проведено пізнавальні, розвивальні, загальношкільні заходи у різних напрямках виховного значення. Ряд спортивних змагань та конкурсів сприяли розвитку фізичних сил, та формуванню позитивного ставлення школярів до збереження власного здоров’я, з дотримання санітарних норм.

Однак в даній системі роботи є ряд недоопрацювань. Вимагає покращення робота педагогів щодо упровадження системи особистісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Упродовж 2 років учні не приймають участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Згідно наказів МОН та згіднота у зв’язку з карантином, оголошеним в Україні через поширення коронавірусної інфекції «COVID-2019», в цьому році ДПА у 4, 9 класах було відмінено, а ЗНО у формі ДПА проходить у весняно-літній період і результати будуть відомі в найближчий період, згідно наказів МОН України.

Педагогічний колектив закладу освіти постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

- участь у конкурсах професійної майстерності;

- школа молодого спеціаліста, наставництво;

- самоосвіта та атестація педагогів;

- вивчення, узагальнення та поширення ЕПД;

- участь у професійних конкурсах.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання.

У графік атестації 2021 року були включені Рибченко С.О. (яка претендувала на підтвердження вищої категорію). Засідання атестаційної комісії відбулось у період дистанційного навчання. Звіт вчителя заслухано у формі онлайн перед районним методичним об’єднанням вчителів природничих наук, і дано оцінку її методичному портфоліо.

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо.

В цьому році в школі продовжували якісно та ефективно впроваджувати реформу НУШ завдяки відповідальним, ініціативним та творчим педагогам, як-от: вчителі 1, 2, 3 класів Кудлай О.О. та Борщ Г.А. Литвинчук Д.М., вчитель англійської мови Любомирська Г.І. та вчитель інформатики Чалчинська Н.О.

Під час освітнього процесу щоденно на уроках, перервах діти з захопленням працювали з цеглинками лего, конструктором лего, дидактичними іграми, навчальними посібниками. Така робота значно підвищила всебічний розвиток дітей, їх таланти, здібності, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Щороку учні 10, 11 класів беруть участь у написанні радіодиктанту національної єдності.

Також учні 7, 9 класів приймали участь у он-лайн уроці «Інтернет: як безпечно грати, навчатися та працювати», який проводився 11 лютого 2020 року до Дня безпечного Інтернету за підтримки Інституту модернізації змісту освіти.

Вчителі початкових класів та адміністрація школи успішно пройшли курси за програмою Концепція «Нова українська школа».

Виявлено, що в основному учні засвоїли програмовий матеріал у достатньому обсязі, володіють необхідними практичними навичками, здебільшого вміють викладати теоретичний матеріал у логічній послідовності, пов’язувати його з практикою; володіють навиками аналізу подій, явищ, фактів, умінням зіставляти, знаходити важливе, пояснювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, самостійно будувати висловлювання відповідно до комунікативних завдань.

У виховній роботі слід відзначити те, що працювати приходилося у складних умовах, з дотриманням санітарних норм, дотриманням дистанції. Більшість заходів проходили по»класно, або в обмеженому режимі. Тому основна відповідальність за якість проведеної роботи, залежала від активності і відповідальності класних керівників.

В школі традиційно проходять тижні предметні та виховні заходи, згідно плану роботи школи за різними напрямами роботи. Це і Олімпійський Тиждень (до Дня фізичної культури і спорту), День захисника України, Лінійка до Дня української писемності та мови, День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». Свято Нового року, Тиждень трудового виховання та профорієнтації. Тиждень фізкультури та спорту у вигляді спортивних змагань під девізом «Рух- це життя», свято Останнього дзвоника, прощання з початковою школою, безпеки життя, Змагання «Джура», Акції «Чисте подвір’я», Тиждень енергозбереження та безпечного використання газу, «Обережно Булінг!». Та багато інших.

Традиційними заходами в школі стали Свято Першого дзвоника, яке проходило в класах. День Учителя вдалося провести у вигляді святкової зустрічі учнів і вчителів. Новий рік, 8 Березня, День Перемоги та примирення, День вишиванки – дітям запам’ятаються надовго. Хочеться подякувати за роботу класним керівникам, які старалися проводити заходи цікаво, різноманітно. Це такі як: Литвинчук Д.М., Кудлай О.О., Борщ Г.А., Сукайло С.І., Красуляк С.М., Бахімова Ж.В., Овюхно П.П., Кульбашна Р.В. Висвітлення своєї роботи на сторінках сайту школи, у Вайбері, Фейсбуці доказує, що робота ведеться, незалежно від карантину. Кожен день і рік - це дитяче життя. І від того, що вони запам’ятають, що винесуть у своїй пам’яті, що буде закладатися в основі - таких громадян ми отримаємо.

Поряд із різними формами, методами внутрішньошкільного контролю в школі розроблено шкільну модель моніторингу, яка спрямована на аналітичне відстеження процесів, що відбуваються у освітньому закладі. Моніторинг якості навченості учнів, який проводиться у І та ІІ семестрах, дає змогу аналізувати, коригувати, відтворювати об’єктивну картину діяльності освітнього процесу. Якісні результати моніторингу за 2020-2021 н.р. відображено у відповідних наказах по школі.

Організація роботи з використанням технологій дистанційного навчання В 2020-2021 н.р. з у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою виконання навчальних планів і програм у школі було організовано навчання з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 р. № 1115. Для дистанційного навчання учителі застосовували платформи, електронні ресурси та месенджери. Поточне оцінювання вчителі здійснювали в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість уроків, проведених синхронно становила 47% від загальної кількості проведених онлайн-уроків. На якість навчання вплинуло, в першу чергу, незабезпеченність педпрацівників технічними засобами в повному обсязі та відсутність повного покриття якісним інтернетом. Під час онлайн-уроків було дотримано всіх санітарних норм. За результатами уроків, проведених в 1-11 класах (загальна кількість вчителів - 18):

1 Інтернет-засоби та інструменти, які вчителі використовують під час дистанційного навчання:

· https://classroom.google.com

· https://meet.google.com

· https://zoom.us

· https://www.youtube.com/

· https://jamboard.google.com/

· https://naurok.ua/

· https://vseosvita.ua/

· https://learningapps.org/

· Discord

· Telegram

· Viber

· Facebook Messenger

Для цього було звернуто увагу на:

· співпрацю з учнями на засадах партнерства;

· застосування особистісно орієнтованого підходу;

· дотримання принципів академічної доброчесності;

· оцінювання результатів навчання учнів відповідно до критеріїв;

· надання учням часу на обдумування відповіді;

· супровід відповідей учнів уточнювальними питаннями;

· забезпечення зворотнього зв’язку щодо якості виконаного завдання;

· добір домашнього завдання, спрямованого на оволодіння ключовими компетентностями, озвучення критерів його оцінювання;

· подача різнорівневих завдань на вибір учнів;

· використання ІКТ, що сприяють формуванню в учнів ключових компетентностей;

· використання електронних освітніх ресурсів;

· використання медіаресурсів;

· використання обладнання та засобів навчання для активації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності.. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого села. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в ЗОШ здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме:

- розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет;

- онлайн зустрічі на Дні відкритих дверей навчальних закладів;

- зустрічі з викладачами вузів;

- проводилося анкетування з вибору професії;

- відвідування закладів освіти та підприємств та інші

Всі випускники 9-го та 11-го класів минулого року випуску, продовжують навчання або працевлаштовані.

Згідно з постановою уряду "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" у навчальних закладах Київської області на сьогодні, до кінця літа введено карантинний режим. На сайті школи були розміщені рекомендації по запобіганню і поширенню захворювання. Класними керівниками проводилися роз’яснювальні роботи дистанційно.

Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

В школі є кабінети хімії та біології, математики, фізики, інформатики, географії, історії, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, 4-початкових класи, української мови та літератури, трудового навчання.

В школі 20 комп’ютерів (1 комп’ютер на 6 учнів); 15 – в комп’ютерному класі, 1 - в методичному кабінеті, 1 - в бібліотеці, 1 - в біологічному кабінеті, 1- в музичному кабінеті, 1 – у фізичному.

У зв’язку з використанням дистанційного навчання, та використанням інформаційного кабінету для учнів початкової школи, такої кількості техніки не вистачає. За програмою «Нова українська школа» за 3 роки школа отримала 3 ноутбуки, 3 принтери та 2 ламінатори, 3 плазмових телевізори, 1 проектор в початкових класах. 91% вчителів володіють комп’ютером на рівні користувача. Повністю замінено парти і столи у 2 класах, закуплено шафи, дошки, цеглинки лего, конструктор лего, дидактичні ігри, навчальні посібники. Придбано жалюзі. В цьому році за рахунок спонсорської допомоги Агрофірми «Урожай», зроблено ремонт в комп’ютерному класі. Замінено проводку в кабінеті, а по коридорах змінено всі плафони. Замінено частково труби водяного опалення на 1 поверсі, батареї водяного опалення в туалеті та кабінеті 4 класу. Замінено 3 дверей в класних кімнатах. За бюджетні кошти придбано 1 плита та 2 мийки на харчоблок.

На жаль школа за 50 років жодного разу капітально не ремонтувалася. Дах школи потребує повної заміни. Електропроводка застаріла і її необхідно повністю замінити. Залишилися ще не замінені близько 50 вікон дерев’яних, які повністю відслужили свій вік і не відповідають сучасним вимогам по теплоізоляції. Потреба в оснащенні і обновленні харчоблоку виникла в результаті нових вимог щодо налагодження харчування з нового 2021 року.

Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.

Слова вдячності хочеться сказати і працівникам Агрофірми «Урожай», які надали матеріальну допомогу на ремонт комп’ютерного класу. І, звичайно, велика вдячність батькам. Саме вони створюють затишок у класних кімнатах для своїх дітей.

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку потрібна повна заміна вікон у всіх решти класах.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по облаштуванню класннх кімнат, коридорів, в якому беруть участь батьки, школярі та вчителі. Змінюється вигляд коридорів першого та другого поверхів. Шкільне подвір'я доглянуте.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану:

1-4 класи – 109 %

5-9 класи – 100 %

10-11 класи – 150 %

Бюджетне фінасування протягом навчального року (сума, використання коштів): 1732590 грн на життєдіяльність школи.

Протягом 2020 -2021 н. року до роботи закладу залучено благодійні внески батьків на поточний ремонт, для поліпшення матеріально-технічної бази.

1. Придбана фарба для ремонту школи, миючі засоби.

2. Здійснено ремонт шкільного автобуса.

3. Заміненено 3 дверей.

4. Замінено, частково, труби водяного опалення.

5. Замінено лампи освітлення коридорів.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-11 класів. За кошти бюджету учні 1-4 класів, діти, батьки яких є учасниками АТО, ООС, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, дотримують гаряче харчування. Організація харчування учнів на хорошому рівні.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів медичними працівниками місцевого фельдшерського пункту. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно (за виключенням цього року) проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Груп ЛФК – 2; в ній охоплено – 30 учнів

Підвозиться 25 учнів – 17 %. Потребують підвезенню ще 32 учні.

Підвіз учнів та вчителів здійснюється шкільним автобусом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.

В цьому навчальному році соціальний паспорт школи має такий вигляд: дітей з багатодітних сімей – 44; малозабезпечених сімей – 8, в них дітей – 8; Дітей сиріт-3, 3 дітей під опікою; напівсиріт-13., 9 дітей , батьки яких мають статус учасника АТО.

Діти даних категорій постійно знаходяться під контролем, в разі необхідності надається соціально-психологічна підтримка, допомога. Ці учні залучаються до участі в різних загальношкільних та позашкільних заходах.

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій були відвідані за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота. Дані категорії дітей, по мірі можливості, отримували гуманітарну допомогу, путівки для відпочинкута оздоровлення у таборах.

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї здійснюється через проведення батьківських зборів, анкетування та відвідування сімей. Підтримуються зв’язки з іншими закладами та організаціями через проведення екскурсій до закладів, зустрічі та приймають участь у ярмарках професій, та відкритих дверях. Діти ознайомлені з основними нормативно- правовими документами щодо захисту своїх прав через виховні заходи.

В школі наказом директора створюється щорічно рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення . На засідання ради профілактики запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушники дисципліни на уроках та їх батьки.

Адміністрацією школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає.

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювенальної поліції.

Соціальний педагог Теслюк Н.М. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

Стан дитячого травматизму.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директорі.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі зафіксовано 1 травмування детини.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять онлайн спілкування з батьками анкетування. Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди. Під час спілкування з батьками через вайбер доводиться до відому напрямки роботи класів, звітують про свою роботу та досягнення учнів.

Діє сайт школи для висвітлення навчально-виховного процесу та зворотнього зв’язку з громадскістю. Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

ЗВІТ ЗА 2019-20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Звіт директора Комунального закладу Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області І.Д.Теслюка за 2019- 2020 навчальний рік

ВСТУП

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Маслівської загальноосвітньої школи перед трудовим колективом, представниками громадськості, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У 2019 - 2020 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.(ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145- VІІІ).

Концепція розвитку закладу

Гуманізація й демократизація освітнього процесу, забезпечення наукового, розвиваючого характеру освіти, індивідуалізація та диференціація навчання, формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої до активної діяльності в умовах інформаційного суспільства, співпраця і партнерство у взаєминах дітей, педагогів, батьків.

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

На кінець навчального року в школі налічується 164 учні (11 класів), з них: Дитяча вікова категорія: І ступінь-72 учні (4 класи), ІІ ступінь-77 учнів (5 класів), ІІІ ступінь-15 учнів (2 класи).

Кадрова: 19 педагогічних працівників: Вчителів спеціалістів вищої категорії- 9. Вчителів спеціалістів І категорії - 3, Вчителів спеціалістів ІІ категорії - 2, Спеціалістів - 5.

Непедагогічні працівники: Допоміжний персонал- 4,Технічний персонал – 2.

Якщо взяти за основу розвиток мережі то:

У 2016-2017н.р. було 10 класів, у них 124учні;

2017-2018н.р. -було 9 класів – 144 учні;

2018-2019н.р. - було 10 класів – 158 учнів

То у 2019-2020 н. році – 11 класів – 164 учні

Органами самоврядування були:

Педагогічна рада - керівник Теслюк І.Д.

Профспілковий комітет - Голова Ігнатенко О.П.

Методична рада - Голова Рибченко С.О.

Батьківський комітет- Голова Турченко Г.М

Учнівське самоврядування - Голова Борисенко І.В.

ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ

До профільне 8-9 класи, 10 клас- філологічний профіль, 11 клас – історичний профіль.

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2019-2020 Н.Р.

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає суттєвих змін –змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Колектив школи протягом 2019-2020 навчального року працював над втіленням у життя Нового Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта», «Концепції Нова Українська школа», «Національної доктрини розвитку освіти», Конвенції ООН про права дитини. Це були поступальні кроки, які логічно сприяли вирішенню та реалізації проблемного питання роботи школи: «Впровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі формування мотивації навчальної діяльності учнів та виховання в них загальнолюдських якостей»

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

У школі функціонували 11 класів, 2 групи продовженого дня, 9 гуртків та секцій. В школі навчалося 164 учні. З них Похвальним Листом було нагороджено 18 учнів. Свідоцтво з відзнакою отримала двоє учнів – Бойко Данііл та Бондаренко Максим. Претендентами на золоту медаль закінчили 11 клас 2 учениці: Борисенко Інна та Пецух Любов.

Упродовж вересня місяця практичним психологом Теслюк Н.М. проведено анкетування класних колективів з метою виявлення обдарованих та здібних дітей. Педагоги активно залучали учнів до роботи в шкільних гуртках, факультативах та секціях.

Учителі працювали за індивідуальними планами роботи з обдарованими учнями з метою підготовки до участі у предметних та творчих конкурсах, олімпіадах. У робочому навчальному плані на цю роботу було виділено 20,5 годин у 5-10 класах.

Усі заплановані заходи, відповідно до складених планів, виконані всіма педагогами.

Внаслідок проведеної роботи рівень навчальних досягнень учнів за рік, в порівнянні з попереднім роком, покращився і має такі результати. На високий рівень- 28 учнів (18%), достатній- 60 учнів(46 %), середній рівень- 41 учень(32%), на початковий рівень- 7 учнів(5%).

Учні, які показали високий та достатній рівень навчальних досягнень становить 64% .

Картина рівня навчальних досягнень по класах: 3 клас – 81%; 4 клас – 75%; 5 клас- 69%; 6 клас – 43%; 7 клас – 62%; 8 клас – 15%; 9 клас -58%; 10 клас – 80%; 11клас- 89%.

Рівень навчальних досягнень різний у всіх класах, найгірші результати в учнів 8 класу - 15% (класний керівник Любомирська Г.І), лідерами залишаються учні 11 класу- 89 % (класний керівник Теслюк Н.М.), та учні 3 класу- 81% (класний керівник Сукайло С.І.)

В районному етапі предметних олімпіад в цьому навчальному році брали участь 36 учнів. З них ІІ місце зайняли - 2 учні (трудове навчання- Бондаренко Максим, та екологія- Капленко Ірина), ІІІ місце – 1 учень-Бойко Данііл (Конкурс знавців української мови Т.Шевченка)

В цілому проаналізувавши результативність участі нашої школи в районному етапі предметних олімпіад за чотири останні роки, судячи з діаграми, можна зробити висновок, що результати погіршились, зросла кількість дипломантів ІІ та ІІІ ступенів – це говорить про спад у роботі вчителів предметників на етапі підготовки учасників олімпіад.

У літературному конкурсі «Щоб не трапилось біди – обережним будь завжди» учениця 11 класу зайняла ІІІ місце.

Традиційним стало проведення олімпіад, конкурсів у школі. В 2019/2020 навчальному році учні стали активними учасниками в конкурсах: «Соняшник», «Геліантус». З метою формування в учнів цілісного уявлення про природу і наукового світогляду на основі знань з фізики, хімії, біології, географії, зацікавленості природними явищами учні школи були залучені до участі у конкурсі «Геліантус» (керівники Григоренко О.Р. та Синяк Г.І.) Всього взяли участь -15 учасників. Грамоти з фізики та географії отримали 2 учасники, диплом переможця ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня -3 учасники, Диплом переможця шкільного рівня отримали - 4 учасники, сертифікат учасника - 6 учнів.

Щорічно учні школи приймають участь у конкурсі «Соняшник» із зарубіжної літератури. Із 20 учасників цього конкурсу отримали Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня 1- учасник. Диплом І ступеня регіонального рівня -1 учасник та 1 учасник ІІ рівня. Решта отримали сертифікати учасників.

У конкурсі «Соняшник» з української мови участь взяли Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня нагороджено -1 учня, сертифікати учасників отримали - 5 учасників. Дипломами ІІ ступеня регіонального рівня отримали 2 учні, шкільного рівня-5 учнів.

Є успіхи і у спортивному житті школи: ІІ місце у туристичних змаганнях району та участь в обласних змаганнях, ІІ місце у відкритій першості Миронівського ОТГ з шашок та шахів серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів, у змаганні з футболу «Шкіряний м’яч» під керівництвом вчителя Овсюхно П..П. команда дівчат зайняли І та ІІ місця, команда дівчат з волейболу до Дня Героїв Небесної сотні зайняла ІІ місце.

На засіданні методичної ради школи було доповнено розроблені рекомендації для педагогів та батьків стосовно особливого ставлення до обдарованих учнів. Складені вказівки взято до уваги педагогами школи.

У період проведення предметних тижнів учителі проводили інтелектуальні ігри, марафони, КВК, конкурси газет, про що вказано в підсумкових фото-інформаційних вісниках. Звіти про проведену роботу розміщено на сайті закладу.

Упродовж року проведено пізнавальні, розвивальні, загальношкільні заходи у різних напрямках виховного значення. Проведено інтелектуальний марафон про права дітей. Ряд спортивних змагань та конкурсів сприяли розвитку фізичних сил, та формуванню позитивного ставлення школярів до збереження власного здоров’я.

План роботи з обдарованими дітьми на 2019-2020 н.р. в основному виконано.

Однак в даній системі роботи є ряд недоопрацювань. Вимагає покращення робота педагогів щодо упровадження системи особистісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Упродовж 2 років учні не виборюють призових місць на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Згідно наказів МОН та згідно та у зв’язку з карантином, оголошеним в Україні через поширення коронавірусної інфекції «COVID-2019», в цьому році ДПА у 4, 9 класах було відмінено, а ЗНО у формі ДПА було перенесено на літній період і буде проведено згідно наказів МОН України.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання. Наказом по закладу від 12.09.2019 № 111 «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2019/2020 навчальному році» було затверджено склад атестаційної комісії І рівня, до якої ввійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота атестаційної комісії проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи на засадах перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

У графік атестації 2020 року були включені Теслюк Н.М (соціальний педагог та практичний психолог, вихователь ГПД), яка претендувала на вищу категорію та Красуляк С.М. (вчитель математики та фізики), яка претендувала на першу категорію. Під час засідання атестаційної комісії було заслухано звіти вчителів, що атестуються, розглянуто і дано оцінку їх методичним портфоліо.

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо.

Під час карантину було проведено підсумкові роботи у 3-11 класах в режимі он-лайн.

В цьому році в школі продовжували якісно та ефективно впроваджувати реформу НУШ завдяки відповідальним, ініціативним та творчим педагогам, як-от: вчителі 1, 2 класів Кудлай О.О. та Борщ Г.А., вчитель англійської мови Любомирська Г.І. та вчитель інформатики Чалчинська Н.О.

Під час освітнього процесу щоденно на уроках, перервах діти з захопленням працювали з цеглинками лего, конструктором лего, дидактичними іграми, навчальними посібниками. Така робота значно підвищила всебічний розвиток дітей, їх таланти, здібності, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Щороку учні 10, 11 класів беруть участь у написанні радіодиктанту національної єдності.

Також учні 7, 9 класів приймали участь у он-лайн уроці «Інтернет: як безпечно грати, навчатися та працювати», який проводився 11 лютого 2020 року до Дня безпечного Інтернету за підтримки Інституту модернізації змісту освіти.

Вчителі початкових класів та адміністрація школи успішно пройшли курси за програмою Концепція «Нова українська школа».

Виявлено, що в основному учні засвоїли програмовий матеріал у достатньому обсязі, володіють необхідними практичними навичками, здебільшого вміють викладати теоретичний матеріал у логічній послідовності, пов’язувати його з практикою; володіють навиками аналізу подій, явищ, фактів, умінням зіставляти, знаходити важливе, пояснювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, самостійно будувати висловлювання відповідно до комунікативних завдань.

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності.. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

Традиційними заходами в школі стали: урочистий початок навчального року святом Першого дзвоника та перший урок «Україна – єдина країна», свято вишиванок, День учнівського самоврядування, місячник правовиховної роботи, свято 8 Березня. З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2019-2020 н.р. було організовано роботу гуртків. У школі працюють такі гуртки: хорового співу (керівник Єлізаренко М.М.), «Джура» (керівник Овсюхно П.П.), «танцювальний» (керівник Чекольва С.М.), духових інструментів (керівник Мироненко І.В.), «Юні екологи» (керівник Григоренко О.Р.), «літературна студія» (керівник П’ясецька В.І..), секції: волейбольна, футбольна, тенісу (Овсюхно П.П.). та інші. Про всі шкільні новини і досягнення Чалчинська Н.О. розміщувала інформацію на сайті школи.

Всі вчителі, які ведуть курси за вибором, гурткові заняття, факультативи мають належну професійну підготовку. В школі традиційно проходять тижні предметні та виховні згідно плану роботи школи за різними напрямами роботи. Це і Олімпійський Тиждень (до Дня фізичної культури і спорту), День захисника України, День Пам’яті, Лінійка до Дня української писемності та мови, День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». Свято Нового року, Тиждень трудового виховання та профорієнтації. Тиждень фізкультури та спорту, безпеки життя Змагання «Джура» «Козацький гарт». Акції «Чисте подвір’я», Тиждень енергозбереження та безпечного використання газу, Обережно Булінг!. Та багато інших.

Найактивнішими у проведенні загальношкільних заходів були учні 5-го (Красуляк С.М.), 9-го (Горбач Р.В.), 11-го (Теслюк Н.М.) 6-го (Овсюхно П.П.) класів.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого села. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.

Учні школи прийняли участь у шкільних конкурсах малюнків та виробів під назвою «Світ очима дітей», присвячених різним подіям в країні та в світі.

Згідно з інформацією заступника директора школи з виховної роботи Чалчинської Н.О. з’ясовано, що всі заплановані заходи з виховної роботи на рік виконані в повному обсязі. Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через діяльність кожного класу й шкільного самоврядування в цілому. З метою попередження боулінгу в школі велася роз’яснювальна робота як класними керівниками так і соціальним педагогом.

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, щоп’ятниці проводиться загальношкільна лінійка, де підводяться підсумки роботи за тиждень, та оголошується план роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в ЗОШ здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме:

- Екскурсії до вищих навчальних закладів

- розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет;

- походи на Дні відкритих дверей навчальних закладів;

- зустрічі з викладачами вузів;

- проводилося анкетування з вибору професії;

- відвідування закладів освіти та підприємств та інші

Є в школі профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали. Всі випускники 9-го класу продовжують навчання або працевлаштовані.

Згідно з постановою уряду "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" у навчальних закладах Київської області попередньо на три тижні (у період із 12 березня по 3 квітня) а на сьогодні до 22 червня введено карантинний режим. На сайті школи були розміщені рекомендації по запобіганню і поширенню захворювання. Класними керівниками проводилися роз’яснювальні роботи дистанційно.

Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

В школі є кабінети хімії та біології, математики, фізики, інформатики, географії, історії, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, 4-початкових класи, української мови та літератури, трудового навчання.

В школі 20 комп’ютерів (1 комп’ютер на 6 учнів); 16 – в комп’ютерному класі, 1 - в методичному кабінеті, 1 - в бібліотеці, 1 - в біологічному кабінеті, 1- в музичному кабінеті.

У зв’язку з використанням дистанційного навчання, та використанням інформаційного кабінету для учнів початкової школи, такої кількості техніки не вистачає. За програмою «Нова українська школа» за 2 роки школа отримала 2 ноутбуки, 2 принтери та 2 ламінатори, 2 плазмових телевізори, 1 проектор в початкових класах. 91% вчителів володіють комп’ютером на рівні користувача. Повністю замінено парти і столи, закуплено шафи, дошки, цеглинки лего, конструктор лего, дидактичні ігри, навчальні посібники. Придбано жалюзі.

В цьому році за рахунок спонсорської допомоги зроблено ремонт в комп’ютерному класі. Замінено проводку в кабінеті, а по коридорах змінено всі плафони. Замінено частково труби водяного опалення на 1 поверсі. Замінено 3 дверей в класних кімнатах.

На жаль школа за 50 років жодного разу капітально не ремонтувалася. Дах школи потребує повної заміни. Електропроводка застаріла і її необхідно повністю замінити. Залишилися ще не замінені близько 50 вікон дерев’яних, які повністю відслужили свій вік і не відповідають сучасним вимогам по теплоізоляції.

Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку потрібна повна заміна вікон у всіх решти класах.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по облаштуванню класннх кімнат, коридорів, в якому беруть участь батьки, школярі та вчителі. Змінюється вигляд коридорів першого та другого поверхів. Шкільне подвір'я доглянуте.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану:

1-4 класи – 109 %

5-9 класи – 100 %

10-11 класи – 150 %

Бюджетне фінасування протягом навчального року (сума, використання коштів): 1732590 грн на життєдіяльність школи.

Протягом 2019 -2020 н. року до роботи закладу залучено благодійні внески батьків на поточний ремонт, для поліпшення матеріально-технічної бази.

За сприяння районного бюджету, коштів спонсорів та залучення коштів батьківського бюджету заклад поповнився на суму 25 тис. грн. а саме:

1. Придбана фарба для ремонту школи, миючі засоби.

2. Здійснено ремонт шкільного автобуса.

3. Заміненено 3 дверей.

4. Замінено, частково, труби водяного опалення.

5. Замінено лампи освітлення коридорів.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-11 класів. За кошти бюджету учні 1-4 класів, діти, батьки яких є учасниками АТО, ООС, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, отримують гаряче харчування та учнів старших класів - за кошти батьків. Організація харчування учнів на хорошому рівні.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів медичними працівниками місцевого фельшерського пункту. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Груп ЛФК – 2; в ній охоплено – 30 учнів

Підвозиться 25 учнів – 17 %. Потребують підвезенню ще 32 учні.

Підвіз учнів та вчителів здійснюється шкільним автобусом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.

В цьому навчальному році соціальний паспорт школи має такий вигляд: багатодітних сімей – 16, в них дітей- 25; малозабезпечених сімей – 10, в них дітей – 28; Дітей сиріт-5, 2 дітей під опікою; 108 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 13 дітей , батьки яких мають статус учасника АТО.

Діти даних категорій постійно знаходяться під контролем, в разі необхідності надається соціально-психологічна підтримка, допомога. Ці учні залучаються до участі в різних загальношкільних та позашкільних заходах.

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій були відвідані за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота. Дані категорії дітей по мірі можливості отримували гуманітарну допомогу, путівки для відпочинкута оздоровлення у таборах.

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї здійснюється через проведення батьківських зборів, анкетування та відвідування сімей. Підтримуються зв’язки з іншими закладами та організаціями через проведення екскурсій до закладів, зустрічі та приймають участь у ярмарках професій, та відкритих дверях. Діти ознайомлені з основними нормативно- правовими документами щодо захисту своїх прав через виховні заходи.

В школі наказом директора створюється щорічно рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення . На засідання ради профілактики запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушники дисципліни на уроках та їх батьки.

Адміністрацією школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає.

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювенальної поліції.

Соціальний педагог Теслюк Н.М. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

Стан дитячого травматизму.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі не зафіксовані травмовання дітей.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди, засідання батьківських комітетів, батьківські збори.

Під час проведення батьківських зборів, вихованці гуртків естетичного напрямку звітують про свою роботу та досягнення.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

В закладі є журнал обліку звернень громадян.

Діє сайт школи для висвітлення навчально-виховного процесу та зворотнього зв’язку з громадскістю. На батьківських зборах батьки мають можливість висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процессу.

Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

ЗВІТ ЗА 2018-19 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Керівництво школою здійснює

Теслюк Іван Дмитрович – директор школи, 1961 року народження, освіта вища педагогічна, вчитель математики та фізики, педагогічний стаж - 25 років.

До складу адміністрації входять:

- Рибченко Світлана Олександрівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1955 р.н., освіта вища педагогічна, учитель біології та географії, педагогічний стаж - 43 роки

- Чалчинська Наталія Олександрівна – заступник директора з виховної роботи, 1975 р.н., освіта вища педагогічна, учитель образотворчого мистецтва та початкових класів, педагогічний стаж -16 років;

- Теслюк Наталія Миколаївна – соціальний педагог, практичний психолог 1983 р.н., освіта вища педагогічна, педагогічний стаж - 14 років.

Школа з українською мовою навчання.

У школі навчається 161 учень, що складає10 класів

Школа І ступеня – 4 класів : 74 учнів

Школа ІІ ступеня – 5 класів : 72 учнів

Школа ІІІ ступеня – 1 клас: 9 учнів

Працює 2 групи продовженого дня для учнів 1-4 класів

Мета якого - створення умов для гармонійного розвитку і творчої самореалізації життєво компетентної, цілеспрямованої, національно свідомої, успішної особистості.

Дана проблема забезпечує відповідальне ставлення учня до свого життя, розкриває творчий потенціал дитини, формує усебічно розвиненого громадянина, патріота, творця.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Маслівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Миронівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1970 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 0,022 га.

У 2018-2019 навчальному році нараховується 18 педагогічних працівників.

ІІ.РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

У 2018 - 2019 навчальному році в школі працювало 18 учителів, у тому числі; директор, 1 заступник директора з НВР, 1 заступник директора з ВР, 15 учителів (83 %) від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту. Один вчитель має незакінчену вищу освіту (Горбач Р.В.). Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Протягом 2018/2019 н.р ніхто не звільнявся.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами (кількість, % від потреби): 100 %

Педагогічні працівники мають:
а) кваліфікаційні категорії:
спеціалісти вищої категорії – 9 учителів, що складає 50 %;

І категорії – 3 учителі, що складає 17 %;

ІІ категорії – 2 вчителі, що складає 11 %;

спеціаліст – 4 учителі, що складає 22 %;

б) педагогічні звання:
«Старший вчитель»
- 1 особа: Синяк Г.І.- вчитель біології та хімії.

Активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання сприяла атестація педагогів в 2018/2019 н.р. такі вчителі: Горбач Р.В.-вчитель історії та правознавства, Овсюхно П.П.- вчитель фізичної культури та захисту Вітчизни, Єлізаренко М.М.- вчитель музичної культури, П’ясецька В.І. – вчитель української мови та літератури, Борщ Г.А. – вчитель початкових класів, Кудлай О.О.-вчитель початкових класів, Денисенко Б.С. – вчитель зарубіжної літератури та київщинознавства.

Проходження педпрацівниками курсової перепідготовки та атестації (кількість проатестованих, якісний склад у %): пройшли курсову перепідготовку 7 учителів (39 %), проатестовано - 7 (39 %). Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності.

Рівень організації і змісту науково-методичної роботи з учителями достатній

Узагальнені методичні рекомендації-7 вчителів,які атестувалися.

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ`ЯЗКОВОЮ ОСВІТОЮ

В основу діяльності педагогічного колективу Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2018-2019 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”. Педагогічний колектив керувався Указами Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” № 347/2002 року, “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти” № 580/1998 року, “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти” № 417/1996 року, а також статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 - РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».

Структура загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим Миронівською районною радою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, двосторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2019 році.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Протягом року простежувався і певний рух учнів. Так за 2018–2019 навчальний рік прибуло 5, вибуло 8 учнів. В школі навчалося на початку року 160 дітей, в кінці року - 158 дітей. Причини вибуття - переїзд батьків на інше місце проживання.

В результаті співпраці з дитячим садком «Ведмежатко» та батьками, міграцією населення цього року до 1 класу прийшли 15 дітей.

У 2019 році 9 клас школи закінчили 14 учнів.

Відповідно до наказу управління освіти, наказом директора школи в квітні- травні місяці здійснюється уточнення списків учнів шкільного віку з 5 до 18 років. До 15 серпня дані списки оформляються згідно з вимогами Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646. Станом на 01.09.2018 року в мікрорайоні проживають 207 дітей віком від 5 до 18 років. Із них дітей 5-ти річного віку - 15, дітей шкільного віку - 151. Всі діти шкільного віку охоплені навчанням. З них 1 учень навчається в Козинській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 2 учнів з с. Козин навчається у нашій школі. 2 учні – з села Шандра.

Рівень управлінських рішень, що приймаються педагогічною радою і керівниками закладу -достатній

На протязі навчального року було вивчено стан викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з таких предметів: українська мова та література, історія, та англійська мова. Вивчалася робота бібліотеки, патріотичне виховання, естетичне, та правоохоронна робота. Видані накази по школі та йшло обговорення на нарадах при директорі.

Найвищий рівень навчальних досягнень учнів 2-10 класів для ЗОШ І-ІІІ ст. за рік мають учні 10 класу (89%) (класний керівник Теслюк Н.М.),найнижчий – учні 7 класу (23) та учні 8 класу (29%)(класні керівники Горбач Р.В. та Любомирська Г.І. відповідно). Серед 2-4 класів: найвищий бал мають учні 2 класу(55%) (класний керівник Сукайло С.І.) найнижчий –учні 3 класу (38%) (класний керівник Шмига В.Г.)

За результатами державної підсумкової атестації учнями 4 та 9 класів були в цілому підтверджені знання отримані в результаті річного оцінювання.

2.Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу школи, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи, в закладі створені умови для вивчення іноземних мов (англійської мови) з 1 по 10 класи. Учні 2-10-го класів вивчають інформатику. Виділено додаткові години з 6 по 9 клас на природничі та гуманітарні предмети. У школі є умови для використання у навчально-виховному процесі ІКТ (комп’ютери, телевізори).

Допрофільним навчанням охоплено всього 31 учнів 8-9 класів; (8 клас – суспільно-гуманітарного профілю, історичного напряму, високий та добрий рівень знань становить 53%; 9 клас – біологічного напряму- високий та достатній рівень знань становить - 64 %);

Постійно удосконалюється забезпечення Інтернетом. Як і в кожному навчальному закладі, в школі є доступ до Інтернету. Продуктивно використовується матеріали Інтернету у бібліотеці, учительській, кабінеті біології, музичного мистецтва.

Постійно оновлюється сайт школи, який оформляє, удосконалює і продовжує це робити Чалчинська Н.О., вчитель інформатики, заступник директора з ВР.

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. З цією метою щорічно поповнюється банк «Обдарована молодь» та проводиться з ними відповідна робота по розвитку творчих здібностей школярів, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

На жаль мала кількість переможцями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади стали 5 учнів: біологія - Сукайло Дарія (ІІІ місце), хімія- Пецух Любов (ІІІ місце), фізика, математика – Леоненко Ігор (ІІІ місце), екологія – Борисенко Інна (ІІІ місце).

Всього у 2018/2019 році були 48 учасників районних олімпіад.

З них призером Міжнародного конкурсу з української мови імені Т.Шевченка зайняв Погорєлов Олександр (ІІ місце).

За підсумками роботи, слід відмітити, що на районному етапі екологічного конкурсу проходив ще не на достатньому рівні. Найбільший інтерес за останні три роки юні науковці виявили до досліджень у наукових відділеннях краєзнавство та екології.

Впродовж кількох років учні нашої школи беруть участь в Всеукраїнському конкурсі «Соняшник».10 учнів прийняли участь зі старших класів, які отримали дипломи та цінні подарунки. Керівник П’ясецька В.І. Традиційно учні школи беруть участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Геліантус». 1 учень отримав диплом І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня, 1 – дипломи ІІІ ступеня. Керівник Синяк Г.І.

3.Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності.. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

Традиційними заходами в школі стали: урочистий початок навчального року святом Першого дзвоника та перший урок «Україна – єдина країна», свято вишиванок , День учнівського самоврядування, місячник правовиховної роботи, свято 8 Березня, свято писанки з виставкою композицій, відзначення Дня Перемоги,

З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2018-2019 н.р. було організовно роботу гуртків. У школі працюють такі гуртки: хорового співу (керівник Єлізаренко М.М.), «Джура» (керівник Овсюхно П.П.), «танцювальний» (керівник Чекольва С.М.), духових інструментів (керівник Мироненко І.В.), «Юні екологи» (керівник Синяк Г.І.), «Прикрась свій дім» (Чалчинська Н.М.), «літературна студія» (керівник П’ясецька В.І..), секції: волейбольна, футбольна, тенісу (Овсюхно П.П.). та інші .Про всі шкільні новини і досягнення Чалчинська Н.О. розміщувала інформації на сайті школи та в Інтернеті.

Всі вчителі, які ведуть курси за вибором, гурткові заняття, факультативи мають належну професійну підготовку.

Найактивнішими у проведенні загальношкільних заходів були учні 8-го (Горбач Р.В.), 9-го (П’ясецька В.І.), 10-го (Теслюк Н.М.) 6-го (Овсюхно П.П.) класів та вчитель біології Синяк Г.І..

Також, учні школи брали участь у районних конкурсах: «Перлини Миронівщини»:

· у номінації «Авторська поезія» І місце зайняла Пецух Любов,

· у номінації «Виразне читання» - ІІІ місце Турченко Віталіна,

· у номінації «Гумор» - І місце – Бойко Данііл, ІІІ місце- Рось Аркадій.

Команда школи зайняла 5 місце в обласному профорієнтаційному конкурсі КВК «Обери майбутнє» керівник Горбач Р.В.

Спортивні змагання:

- Легкоатлетичні змагання з естафетного бігу- (3-є місце)

- Змагання з міні-футболу (3-є місце)

- Змагання з волейболу (4-є місце)

- І командне місце в І (районному) етапі гри «Сокіл» (Джура)-2019: І місце по метанню гранати, ІІІ місце у конкурсі «Смуга перешкод», ІІІ місце – у конкурсі «Впоряд», ІІ місце по «Орієнтуванню на місцевості», І місце по в’язанню вузлів; ІІІ місце у конкурсі «Віджимання», ІІ місце у конкурсі «Рятівник», ІІ місце у конкурсі «Квест», участь в ІІ (обласному) етапі гри.

З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі продовжено роботу дитячого самоврядування «Краяни», яку очолює Лідер школи учениця 10 класу Борисенко Інна.

Якщо підвести підсумок усім цим заходам, можна сказати, що всі вони були розраховані на масовість, участь дітей різного віку, залучення до заходів постійних лідерів, активістів, та дітей без спеціальної підготовки і практики.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого села. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.

Упродовж 2018-2019 н.р. у школі були проведені наступні проекти:

1.Екологічний проект «Чиста вулиця, чисте село, чиста планета», «Знай свої права», «Його подвиг житеме в серцях» та інші

Учні школи прийняли участь у шкільних конкурсах малюнків та виробів під назвою «Світ очима дітей», присвячених різним подіям в країні та в світі.

Згідно з інформацією заступника директора школи з виховної роботи Чалчинської Н.О. з’ясовано, що всі заплановані заходи з виховної роботи на рік виконані в повному обсязі. Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через діяльність кожного класу й шкільного самоврядування в цілому.

Так у кожному місяці були тижні або декади присвячені реалізації певного напрямку: у вересні - Тиждень фізкультури та безпеки життєдіяльності, жовтень -«Козацькі забави», «Джура» (травень), грудень – Різдвяно-Новорічних свят, листопад – декада Української писемності, тиждень пам’яті, присвячений жертвам Голодомору, тиждень профілактики Сніду; Шевченківські дні, тиждень сім’ї та матері, тиждень присвячений річниці примирення та Пам’яті, туристичний тиждень та День ЦО та інші.

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, щоп’ятниці проводиться загальношкільна лінійка, де підводяться підсумки роботи за тиждень, та оголошується план роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в ЗОШ здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме:

- Екскурсії до вищих навчальних закладів

- розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет;

- походи на Дні відкритих дверей навчальних закладів;

- зустрічі з викладачами вузів;

- проводилося анкетування з вибору професії;

- відвідування закладів освіти та підприємств та інші

Є в школі профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали. Всі випускники 9-го класу продовжують навчання або працевлаштовані.

4.Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

В школі є кабінети хімії та біології, математики, фізики, інформатики, географії, історії, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, 4-початкових класи, української мови та літератури, трудового навчання.

В школі 10 комп’ютерів (1 комп’ютер на 15 учнів); 6 – в комп’ютерному класі, 1- в методичному кабінеті, 1- в бібліотеці, 1- в біологічному кабінеті, 1- в музичному кабінеті. 91% вчителів володіють комп’ютером на рівні користувача.

Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку потрібна повна заміна вікон у всіх решти класах.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по облаштуванню класної кімнати для 1 класу, коридорів і класних кімнат, в якому беруть участь батьки, школярі та вчителі. Змінюється вигляд коридорів першого та другого поверхів. Шкільне подвір'я доглянуте.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану: 1-4 класи – 109 %, 5-9 класи - 132 %, 10-11 класи – 200 % Всього 1-11 класи - 135 %

5.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Бюджетне фінасування протягом навчального року (сума, використання коштів):

1732590 грн на життєдіяльність школи

Протягом 2018 -2019 н. року до роботи закладу залучено благодійні внески батьків на поточний ремонт, для поліпшення матеріально-технічної бази.

За сприяння районного бюджету, коштів спонсорів та залучення коштів батьківського бюджету заклад поповнився на суму 25 тис. грн. а саме: .

1. Придбана фарба для ремонту школи, миючі засоби

2. Здійснено ремонт шкільного автобуса

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-10 класів. За кошти бюджету учні 1-4 класів, діти, батьки яких є учасниками АТО, ООС, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, отримують гаряче харчування та учнів старших класів - за кошти батьків. Організація харчування учнів на хорошому рівні.

Організація харчування учнів школи регламентується Законами України ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 22 Закону України „Про загальну середню освіту", ст.ст.29, 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст.ст. 1, 2 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", постанов Кабінету Міністрів України: постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах", спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2006 року № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах». У школі користуються безкоштовним харчування учні пільгових категорій: 5 дітей сиріт та під опікою, та 14 дітей, батьки яких мають статус учасника АТО.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів медичними працівниками місцевого фельшерського пункту. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Рівень медичного обслуговування учнів та педпрацівників (кількість хворих дітей,%, к-сть груп ЛФК, кількість учнів у ЛФК, спецгрупі, основній групі):

Стан медичного огляду учнів від 2019 року

Медогляд пройшли – 160 учнів;

Здорові -14 учнів.

Виявлено захворювань – 285

Груп ЛФК – 2; в ній охоплено – 30 учнів

Забезпечення організованого підвозу учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи (кількість, %, вид транспорту, вартість обслуговування шкільного автобуса, вартість проїзду):Підвозиться 25 учнів – 17 %. Потребують підвезенню ще 32 учні.

Підвіз учнів та вчителів здійснюється шкільним автобусом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у примі-

щенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.

В цьому навчальному році соціальний паспорт школи має такий вигляд: багатодітних сімей – 16, в них дітей- 25; малозабезпечених сімей – 10, в них дітей – 28; 5 дітей під опікою; 108 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 15 дітей , батьки яких мають статус учасника АТО.

Діти даних категорій постійно знаходяться під контролем , в разі необхідності надається соціально-психологічна підтримка, допомога. Ці учні залучаються до участі в різних загальношкільних та позашкільних заходах.

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій були відвідані за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота. Дані категорії дітей по мірі можливості отримували гуманітарну допомогу, путівки для відпочинкута оздоровлення у таборах.

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї здійснюється через проведення батьківських зборів, анкетування та відвідування сімей. Підтримуються зв’язки з іншими закладами та організаціями через проведення екскурсій до закладів, зустрічі та приймають участь у ярмарках професій, та відкритих дверях. Діти ознайомлені з основними нормативно- правовими документами щодо захисту своїх прав через виховні заходи.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Учителям надаються додаткові дні до відпустки, діти звільняються від практики за хороше навчання, та за участь та перемоги в районних олімпіадах та конкурсах.

Учителі школи за цей рік не оздоровлювались.

В школі 4 дитини-сироти і 1 дитина під опікою та 18 дітей з малозабезпечених сімей оздоровлялись, їм надається допомога від районної організації, сільської ради по мірі надходження.

В школі наказом директора створюється щорічно рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення . На засідання ради профілактики запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушники дисципліни на уроках та їх батьки.

Адміністрацією школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає.

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювінальної поліції.

Соціальний педагог Теслюк Н.М. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі не зафіксовані травмовання дітей.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди, засідання батьківських комітетів, батьківські збори.

Під час проведення батьківських зборів, вихованці гуртків естетичного напрямку звітують про свою роботу та досягнення.

В закладі є журнал обліку звернень громадян.

Діє сайт школи для висвітлення навчально-виховного процесу та зворотнього зв’язку з громадскістю. На батьківських зборах батьки мають можливість висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процессу.

Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Директор закладу освіти Теслюк І.Д.

ЗВІТ ЗА 2017-18 навчальний рік

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Маслівської загальноосвітньої школи перед трудовим колективом, представниками громадськості, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У 2017 - 2018 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Керівництво школою здійснюю я, Теслюк Іван Дмитрович – 1961 року народження, освіта вища педагогічна, вчитель історії , стаж роботи 21 рік, в даній школі з 2004 року

До складу адміністрації входять:

- Рибченко Світлана Олександрівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1955 р.н., освіта вища педагогічна, учитель біології та географії, педагогічний стаж - 40 років

- Чалчинська Наталія Олександрівна – заступник директора з виховної роботи, 1975 р.н., освіта вища педагогічна, учитель образотворчого мистецтва та початкових класів, педагогічний стаж -15 років;

- Ігнатенко Олександр Павлович – завідуючий господарством, голова ПК, 1975 р.н., освіта вища, педагогічний стаж – 23 роки

- Теслюк Наталія Миколаївна – соціальний педагог, практичний психолог 1983 р.н., освіта вища педагогічна, педагогічний стаж - 13 років.

Школа з українською мовою навчання.

У школі навчалися у 2017-2018 н.р. 151 учень, що складало 9 класів

Школа І ступеня – 4 класів : 79 учнів

Школа ІІ ступеня – 5 класів : 72 учнів

Працює 1 група продовженого дня для учнів 1-4 класів

Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною темою: «Впровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі формування мотивації навчальної діяльності учнів та виховання в них загальнолюдських якостей»

Мета якої - створення умов для гармонійного розвитку і творчої самореалізації життєво компетентної, цілеспрямованої, національно свідомої, успішної особистості.

Дана проблема забезпечує відповідальне ставлення учня до свого життя, розкриває творчий потенціал дитини, формує усебічно розвиненого громадянина, патріота, творця.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Маслівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Миронівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1970 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 0,022 га.

У 2017-2018 навчальному році нараховується 19 педагогічних працівників.

До 30 років включно - 3 особи; 31-40 років – 4 особи; 41-50 – 6 років; 51-55 – 1 особа; понад 55 років – 3 особи.

ІІ.РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

У 2017 - 2018 навчальному році в школі працювало 18 учителів, (1- в декретній відпустці) у тому числі; директор, 1 заступник директора з НВР, 1 заступник директора з ВР, 89 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту. Один вчитель має незакінчену вищу освіту (Горбач Р.В.). Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Протягом 2017/2018 н.р ніхто не звільнявся.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами (кількість, % від потреби): 100 %

Педагогічні працівники мають:
а) кваліфікаційні категорії:
спеціалісти вищої категорії – 8 вчителів, що складає 42 %;

І категорії – 4 вчителі, що складає 21 %;

ІІ категорії – 2 вчителі, що складає 11 %;

спеціаліст – 5 вчителів, що складає 26 %;

б) педагогічні звання:
«Старший вчитель»
- 1 особа: Синяк Г.І.- вчитель біології та хімії.

Активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання сприяла атестація педагогів в 2017/2018 н.р. такі вчителі: Теслюк І.Д. – директор школи, вчитель історії, який підтвердив вищу категорію, Любомирська Г.І. – вчитель англійської мови – підтверджено вищу категорію, Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності.

Проходження педпрацівниками курсової перепідготовки та атестації: пройшли курсову перепідготовку 7 учителів (37 %), проатестовано – 2 (11 %), 5 учителів атестуються в наступному 2019 році.

Протягом цього навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР «Академію неперервної освіти» для вчителів основ здоров’я – Ігнатенко О.П., для вчителів історії та правознавства – Горбач Р.В., для вчителів фізичної культури – Овсюхно П.П., вчителів початкових класів – Борщ Г.А., для вчителів зарубіжної літератури – Денисенко Б.С., для вчителів, які працюють з обдарованими учнями – Красуляк С.М., вчителів музичного мистецтва – Єлізаренко М.М.

Рівень організації і змісту науково-методичної роботи з учителями достатній

Узагальнені досвіди авторські програми, методичні рекомендації:

  • «Організація проектної роботи з англійської мови» – вчитель Любомирська Г.І.
  • «Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади» – Теслюк І.Д., директор школи

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ`ЯЗКОВОЮ ОСВІТОЮ

В основу діяльності педагогічного колективу Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2017-2018 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”. Педагогічний колектив керувався Указами Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” № 347/2002 року, “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти” № 580/1998 року, “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти” № 417/1996 року, а також статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 - РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».

Структура загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим Миронівською районною радою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, двосторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2017 році.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Протягом року простежувався і певний рух учнів. Так за 2017–2018 навчальний рік прибуло 4, вибуло 2 учнів. В школі навчалося на початку року 148 дітей, в кінці року - 151 дітина. Причини вибуття - переїзд батьків на інше місце проживання.

В результаті співпраці з дитячим садком «Ведмежатко» та батьками, міграцією населення цього року до 1 класу прийшли 22 дитини.

У 2018 році 9 клас школи закінчили 13 учнів. 4 з яких отримали свідоцтва з відзнакою: Борисенко Інна, Пецух Любов, Журавльова Сніжана, Горбач Катерина.

Відповідно до наказу управління освіти, наказом директора школи в квітні- травні місяці здійснюється уточнення списків учнів шкільного віку з 5 до 18 років. До 15 серпня дані списки оформляються згідно з вимогами Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646. Станом на 01.09.2017 року в мікрорайоні проживають 207 дітей віком від 5 до 18 років. Із них дітей 5-ти річного віку - 15, дітей шкільного віку - 152. Всі діти шкільного віку охоплені навчанням. З них 1 учень навчається в Козинській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Внутрішкільний контроль (які питання вивчено, к-сть, форма узагальнення):

На протязі навчального року було вивчено стан викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з таких предметів: українська мова та література, історія, та англійська мова. Вивчалася робота бібліотеки, патріотичне виховання, естетичне, та правоохоронна робота. Видані накази по школі та йшло обговорення на нарадах при директорі.

Рівень ведення шкільної документації відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документації на достатньому рівні. Видано 14 наказів щодо ведення документації.

2.Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу школи, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи, в закладі створені умови для вивчення іноземних мов (англійської мови) з 1 по 9 класи. Учні 2 - 9-го класів вивчають інформатику. Виділено додаткові години з 6 по 9 клас на природничі та гуманітарні предмети. У школі є умови для використання у навчально-виховному процесі ІКТ (комп’ютери, телевізори).

Допрофільним навчанням охоплено всього 28 учнів 8-9 класів; (9 клас – суспільно-гуманітарного профілю, історичного напряму, високий та добрий рівень знань становить 95%; 8 клас – біологічного напряму- високий та достатній рівень знань становить - 73 %);

Постійно удосконалюється забезпечення Інтернетом. Як і в кожному навчальному закладі, в школі є доступ до Інтернету. Продуктивно використовується матеріали Інтернету у бібліотеці, учительській, кабінеті біології, музичного мистецтва.

Постійно оновлюється сайт школи, який оформляє, удосконалює і продовжує це робити Чалчинська Н.О., вчитель інформатики, заступник директора з ВР.

Вчителі школи активно пропагують свій педагогічний досвід: вчителі школи приймали участь в апробації підручників для 8 та 9 класу на платформі «Едера».

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. З цією метою щорічно поповнюється банк «Обдарована молодь» та проводиться з ними відповідна робота по розвитку творчих здібностей школярів, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

На жаль переможцями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади став 1 учень.

Всього у 2017/2018 році були 48 учасників районних олімпіад.

З них призером Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика зайняв Бойко Данііл. (ІІІ місце), з математики – третє місце зайняв Леоненко Ігор.

За підсумками роботи, слід відмітити, що на районному етапі екологічного конкурсу проходив ще не на достатньому рівні. Найбільший інтерес за останні три роки юні науковці виявили до досліджень у наукових відділеннях краєзнавство та екології.

Впродовж кількох років учні нашої школи беруть участь в Всеукраїнському конкурсі «Соняшник».18 учнів прийняли участь зі старших класів.16учнів отримали дипломи та цінні подарунки. Керівник П’ясецька В.І. 7 учнів - з молодших класів. Дипломами нагороджені 5 учнів. Керівник Борщ Г.А.

Традиційно учні школи беруть участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Геліантус». 1 учень отримав диплом І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня, 1 – дипломи ІІІ ступеня, грамот з біології –1, з географії – 9, з фізики – 8, з хімії – 2. Керівник Синяк Г.І.

3.Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

Традиційними заходами в школі стали: урочистий початок навчального року святом Першого дзвоника та перший урок «Україна – єдина країна», свято вишиванок , День учнівського самоврядування, новорічна виставка «Замість ялинки - букет», місячник правовиховної роботи, свято 8 Березня, свято писанки з виставкою композицій, відзначення Дня Перемоги,

З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2017-2018 н.р. було організовно роботу гуртків. У школі працюють такі гуртки: хорового співу (керівник Єлізаренко М.М.), «Джура» (керівник Овсюхно П.П.), «танцювальний» (керівник Чекольва С.М.), духових інструментів (керівник Мироненко І.В.), «Юні екологи» (керівник Синяк Г.І.), «Прикрась свій дім» (Чалчинська Н.М.), «літературна студія» (керівник П’ясецька В.І..), секції: волейбольна, футбольна, тенісу (Овсюхно П.П.). та інші .Про всі шкільні новини і досягнення Чалчинська Н.О. розміщувала інформації на сайті школи.

Всі вчителі, які ведуть курси за вибором, гурткові заняття, факультативи мають належну професійну підготовку.

Олімпійський Тиждень (до Дня фізичної культури і спорту) (9 кл)

Поїздка до пожежної частини м. Миронівни 5 клас

01 – 08.09

Тиждень мистецтва. Конкурс малюнків «Україна – це ми» (2-4 кл)

15 .09

Тиждень біології та природознавства. Свято Осені (виставка композицій квітів, овочів, дитячих виробів) (1-9 кл)

18-22.09

Міжнародний день миру. Лінійка-мітинг «Ми – діти України – за мир на планеті Земля!» (8 кл)

21. 09

Міжнародний день миру. Лінійка-мітинг «Ми – діти України – за мир на планеті Земля!» (8 кл)

21. 09

День Учителя (учні 7-9 класів)

29.09

Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва. День захисника України. (14.10)

09-13.10

Екологічний проект «Мої домашні улюбленці»

27.10

Міжнародний День шкільних бібліотек

30.09

Лінійка «Нашу пам’ять обпалює вічний вогонь» до початку війни, трагедію Бабиного Яру

27.09

День Пам’яті (до 73-річниці Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (1944).

06.11

Тиждень енергозбереження та безпечного використання газу

06-10.10

Лінійка до Дня української писемності та мови

09.11

Мітинг – реквієм до Дня Гідності та Свободи, що відзначається на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 р.) та Революції гідності (2013 р.). (Указ Президента № 872/2014 від 13.11.2014 р.)

21.11

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій «Україна пам’ятає». Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». (22.11)

22.11

День інваліда Всесвітній день боротьби зі СНІДом

01.12

Лінійка «Знати свої права – значить вже наполовину володіти ними» (до Дня захисту прав людини)

04-08.12

Спортивні розважально – спортивні змагання «Ми – гідні сини Батьківщини» до Дня Збройних Сил України

06.12

Участь в акціях “Збережи ялинку”«Замість ялинки – букет»

11 – 15. 12

Свято Нового року. Вечорниці.

27.12

Тиждень самоврядування; Тиждень протипожежної безпеки

09 – 12.01

Фестиваль щедрівок «На щастя на здоров’я на Новий рік» 5-11 класи

Конкурс малюнків «Добро очима дітей 1-4» класи Родинне свято 4 клас

15 - 19.01

Тиждень математики («Математичний батл»)

22 – 26.01

Тиждень рідної школи, села. Акція до Дня Соборності України «Діти єднають Україну».

39 – 02.02

Загальношкільна лінійка «З тих днів проходять роки, а пам’ять в серці ще жива» до дня визволення села

05 – 09.02

Тиждень української мови Бесіда «Для чого живе людина»1-4 класи

Акція «Мій рідний край». Конкурс «Перлини Миронівщини»

19 – 23.02

Тиждень трудового виховання та профорієнтації

Акції «Чисте подвір’я», «Чисте село»

26 – 02.03

Шевченківський тиждень.

Тиждень жінки «Вклонімося жінці до землі»-святковий концерт

05 – 09.03

Двомісячник благоустрою

12-13.05

Тиждень хімії, географії Виставка творчих робіт «Природа і фантазія» (1-9 класи)

02 – 06.04

Екскурсія «Парки – легені міст і сіл» Конкурс годівничок. (1-4 класи)

16 – 20.04

Тиждень біології і екологічного виховання

Виховний захід «Природа – наш другий дім» (5-8 класи)

Екологічний проект «Чиста вулиця, чисте село, чиста планета» 1-9 класи

16 – 20.04

Тиждень пам’яті Чорнобильської трагедії.

Проект на тему «Чорнобиль- горе України, її незагоїна рана».

23 – 27.04

Декада Пам’яті

Святкова хода до Меморіалу односельчанам. «День Примирення і День Перемоги над нацизмом у Європі» (1-9 класи)

02 – 08.05

Тиждень фізкультури та спорту, безпеки життя

Змагання «Джура» «Козацький гарт»

10 – 18.05

Прощання з Букварем

23.05

Прощай початкова школо

24.05

Свято Останнього дзвоника «До побачення, рідна школо!» Випускний вечори 9 кл.

15 – 25.05

Найактивнішими у проведенні загальношкільних заходів були учні 7-го (Горбач Р.В.), 8-го (П’ясецька В.І.), 9-го (Теслюк Н.М.) 5-го (Овсюхно П.П.) класів та вчитель біології Синяк Г.І..

Також, учні школи брали участь у наступних районних конкурсах: «Перлини Миронівщини» та переможець конкурсу «Зерна доброти» - Пецух Л..

Спортивні змагання:

- Легкоатлетичні змагання з естафетного бігу- (3-є місце)

- Змагання з міні-футболу (3-є місце)

- Змагання з волейболу (4-є місце)

- І командне місце в І (районному) етапі гри «Сокіл» (Джура)-2018: І місце по орієнтуванню, І місце по стрільбі, І місце –«Впоряд», ІІІ місце по в’язанню вузлів; участь в ІІ (обласному) етапі

З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі продовжено роботу дитячого самоврядування «Краяни», яку очолює Лідер школи учениця 9 класу Борисенко Інна.

Якщо підвести підсумок усім цим заходам, можна сказати, що всі вони були розраховані на масовість, участь дітей різного віку, залучення до заходів постійних лідерів, активістів, та дітей без спеціальної підготовки і практики.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого села. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.

Упродовж 2017-2018 н.р. у школі були проведені наступні проекти:

1.Екологічний проект «Чиста вулиця, чисте село, чиста планета», «Екологічна стежина»

«Чорнобиль- горе України, її незагоїна рана».«Бути на землі людиною»

«Дерево мого роду»

«Знай свої права»

«Культурний розвиток села»

«Його подвиг житеме в серцях» та інші

Учні школи прийняли участь у шкільних конкурсах малюнків та виробів під назвою «Світ очима дітей», присвячених різним подіям в країні та в світі.

Згідно з інформацією заступника директора школи з виховної роботи Чалчинської Н.О. з’ясовано, що всі заплановані заходи з виховної роботи на рік виконані в повному обсязі. Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через діяльність кожного класу й шкільного самоврядування в цілому.

Так у кожному місяці були тижні або декади присвячені реалізації певного напрямку: у вересні - Тиждень фізкультури та безпеки життєдіяльності, жовтень -«Козацькі забави», «Джура» (травень), грудень – Різдвяно-Новорічних свят, листопад – декада Української писемності, тиждень пам’яті, присвячений жертвам Голодомору, тиждень профілактики Сніду; Шевченківські дні, тиждень сім’ї та матері, тиждень присвячений річниці примирення та Пам’яті, туристичний тиждень та День ЦО та інші.

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, щопонеділка проводиться загальношкільна лінійка, де підводяться підсумки роботи за тиждень, та оголошується план роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в ЗОШ здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме:

- Екскурсії до вищих навчальних закладів

- -розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет;

- походи на Дні відкритих дверей навчальних закладів;

- зустрічі з викладачами вузів;

- проводилося анкетування з вибору професії;

- -відвідування закладів освіти та підприємств та інші

Всі випускники 9 класу продовжують навчання або працевлаштовані.

4.Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

В школі є кабінети хімії та біології, математики, фізики, інформатики, географії, історії, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, 4-початкових класи, української мови та літератури, трудового навчання.

В школі 10 комп’ютерів (1 комп’ютер на 15 учнів); 6 – в комп’ютерному класі, 1- в методичному кабінеті, 1- в бібліотеці, 1- в біологічному кабінеті, 1- в музичному кабінеті. 91% вчителів володіють комп’ютером на рівні користувача.

Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку потрібна повна заміна вікон у всіх решти класах.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по облаштуванню класної кімнати для 1 класу, коридорів і класних кімнат, в якому беруть участь батьки, школярі та вчителі. Змінюється вигляд коридорів першого та другого поверхів. Шкільне подвір'я доглянуте.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану:

1-4 класи – 109 %

5-9 класи - 132 %

5.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Бюджетне фінасування протягом навчального року (сума, використання коштів): 1732590 грн на життєдіяльність школи

Протягом 2017-2018 н. року до роботи закладу залучено благодійні внески батьків на поточний ремонт, для поліпшення матеріально-технічної бази.

За сприяння районного бюджету, коштів спонсорів та залучення коштів батьківського бюджету заклад поповнився на суму 25 тис. грн. а саме:

1 Замінено вікна в 4 класних кімнатах.

2. Придбана фарба для ремонту школи, миючі засоби

3. Здійснено ремонт шкільного автобуса

4. Оформлена учительська методичними стендами, меблями

6. Замінені двері в 2 кабінетах.

6. Заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Атестація педагогічних працівників 2017-2018 роках проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи, який передбачає: перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівни-

ків; закріплення вчителів за членами адміністрації школи; виявлення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; оформлення передового досвіду вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі та серед учнів.

Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами з фізики, математики, початкових класів та захисту Вітчизни. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

7. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-9 класів. За кошти бюджету учні 1-4 класів отримують гаряче харчування та учнів старших касів - за кошти батьків. Організація харчування учнів на хорошому рівні.

Організація харчування учнів школи регламентується Законами України ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 22 Закону України „Про загальну середню освіту", ст.ст.29, 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст.ст. 1, 2 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", постанов Кабінету Міністрів України: постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах", спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2006 року № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах». У школі користуються безкоштовним харчування учні пільгових категорій: 5 дітей під опікою, та 11 дітей , батьки яких мають статус учасника АТО.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів медичними працівниками місцевого фельшерського пункту. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Рівень медичного обслуговування учнів та педпрацівників (кількість хворих дітей,%, к-сть груп ЛФК, кількість учнів у ЛФК, спецгрупі, основній групі):

Стан медичного огляду учнів від 2018 року

Медогляд пройшли – 151 учнів;

Здорові -12 учнів.

Виявлено захворювань – 359

Груп ЛФК – 2; в ній охоплено – 40 учнів

Забезпечення організованого підвозу учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи (кількість, %, вид транспорту, вартість обслуговування шкільного автобуса, вартість проїзду):Підвозиться 25 учнів – 17 %. Потребують підвезенню ще 32 учні.

Підвіз учнів та вчителів здійснюється шкільним автобусом.

8. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у примі-

щенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.

9. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

В цьому навчальному році соціальний паспорт школи має такий вигляд: багатодітних сімей – 16, в них дітей- 25; малозабезпечених сімей – 10, в них дітей – 28; 5 дітей під опікою; 108 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 15 дітей , батьки яких мають статус учасника АТО.

Діти даних категорій постійно знаходяться під контролем , в разі необхідності надається соціально-психологічна підтримка, допомога. Ці учні залучаються до участі в різних загальношкільних та позашкільних заходах.

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій були відвідані за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота. Дані категорії дітей по мірі можливості отримували гуманітарну допомогу, путівки для відпочинкута оздоровлення у таборах.

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї здійснюється через проведення батьківських зборів, анкетування та відвідування сімей. Підтримуються зв’язки з іншими закладами та організаціями через проведення екскурсій до закладів, зустрічі та приймають участь у ярмарках професій, та відкритих дверях. Діти ознайомлені з основними нормативно- правовими документами щодо захисту своїх прав через виховні заходи.

10.Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Учителям надаються додаткові дні до відпустки, діти звільняються від практики за хороше навчання, та за участь та перемоги в районних олімпіадах та конкурсах.

Учителі школи за цей рік не оздоровлювались.

В школі 4 дитини-сироти і 1 дитина під опікою та 18 дітей з малозабезпечених сімей оздоровлялись, їм надається допомога від районної організації, сільської ради по мірі надходження.

11. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

В школі наказом директора створюється щорічно рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення . На засідання ради профілактики запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушники дисципліни на уроках та їх батьки.

Адміністрацією школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає.

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювінальної поліції.

Соціальний педагог Теслюк Н.М. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

12.Стан дитячого травматизму.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. На жаль протягом навчального року у закладі зафіксовані 2 травмованих дітей.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди, засідання батьківських комітетів, батьківські збори.

Під час проведення батьківських зборів, вихованці гуртків естетичного напрямку звітують про свою роботу та досягнення.

14. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою , батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

В закладі є журнал обліку звернень громадян.

Діє сайт школи для висвітлення навчально-виховного процесу та зворотнього зв’язку з громадскістю. На батьківських зборах батьки мають можливість висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процессу.

Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Основними нашими спонсорами, помічниками і благодійниками, на кошти яких підтримується життєдіяльність школи, поки що залишаються батьки. Я висловлюю велику вдячність усім батькам, головам класних батьківських комітетів, батьківським класним колективам за дієву матеріальну допомогу. Особливу подяку висловлюю батьківським колективам 1,2,3,4,5,7,8 класів.

(Нагородження батьківських колективів, окремих батьків).

Однак, в діяльності закладу є проблеми, які слід вирішувати:

- забезпечення матеріально-технічної, навчальної бази для 1-го класу згідно з вимогами Нової української школи;

- забезпечення навчальних кабінетів меблями (заміна учнівських парт);

- потребує оновлення оформлення коридорів, холу;

- заміна старих дерев’яних вікон на нові.

Завершуючи вій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагатимусь реагувати на всі ваші звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі як директор школи докладатиму всіх зусиль, щоб спільними зусиллями досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в утвердженні позитивного іміджу школи, у виконанні нею своєї головної місії – виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя.

Адміністрація, педагогічний колектив Маслівської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів докладатиме всіх зусиль, щоб наш навчальний заклад був для дітей - школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів – місцем творчості.

ЗВІТ ЗА 2016-17 навчальний рік

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У 2016 - 2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

У школі навчалося 144 учні, що складало 10 класів

Школа І ступеня – 4 класів : 67 учнів

Школа ІІ ступеня – 5 класів : 71 учнів

Школа ІІІ ступеня – 2 класи : 5 учнів

11 клас - внутрішня профілізація:

· українська філологія

Працювала 1 група продовженого дня для учнів 1-4 класів

Педагогічний колектив школи працював над науково-методичною проблемою «Впровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі формування мотивації навчальної діяльності учнів та виховання в них загальнолюдських якостей»

Мета якої - створення умов для гармонійного розвитку і творчої самореалізації життєво компетентної, цілеспрямованої, національно свідомої, успішної особистості.

Дана проблема забезпечує відповідальне ставлення учня до свого життя, розкриває творчий потенціал дитини, формує усебічно розвиненого громадянина, патріота, творця.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Маслівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Миронівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1970 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 0,022 га.

У 2016-2017 навчальному році нараховується 19 педагогічних працівників.

До 30 років включно-3

31-40 років-5

41-50 років-5

51-55 років-1

Понад 55 років-4

ІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

У 2016 - 2017 навчальному році в школі працювало 19 учителів, (1- в декретній відпустці) у тому числі; директор, 1 заступник директора з НВР, 1 заступник директора з ВР, 89 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту. Один вчитель має незакінчену вищу освіту (Горбач Р.В.). Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Протягом 2016/2017 н.р звільнився 1 педагогічний працівник (Сиволап Л.С..- вихід на пенсію). Прийшов 1 новий педагог-Липка В.Г. ––вчитель початкових класів.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами -95%

Педагогічні працівники мають:
а) кваліфікаційні категорії:
спеціаліст вищої категорії – 8 вчителів, що складає 42 %;

І категорії – 4, що складає 21 %;

ІІ категорії – 1 вчителів, що складає 5 %;

спеціаліст – 4 вчителі, що складає 21 %;

б) педагогічні звання:
«Старший вчитель»
- 1 особа: Синяк Г.І.-вчитель біології та хімії.

Активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання сприяла атестація педагогів в 2016/2017 н.р. такі вчителі- Сукайло С.І- вчитель початкових класів, яка підтвердила вищу категорію, Чалчинська Н.О.- заступник директора з виховної роботи, вчитель мистецьких дисциплін та інформатики- встановлено вищу категорію, Красуляк С.М.-вчитель фізики та математики- встановлено ІІ категорію, Бондаренко Л.І.-бібліотекар -встановлено І категорію, (Переможець обласного конкурсу «Бібліотекар року»), Ігнатенко О.П.- вчитель трудового навчання та основ здоров’я.

Проходження педпрацівниками курсової перепідготовки та атестації -пройшли курсову перепідготовку 6 учителів (30%), проатестовано - 5 (28%), 1 учитель атестується в наступному 2018 році.

Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності.

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ`ЯЗКОВОЮ ОСВІТОЮ

В основу діяльності педагогічного колективу Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2016-2017 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”. Педагогічний колектив керувався Указами Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” № 347/2002 року, “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти” № 580/1998 року, “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти” № 417/1996 року, а також статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 - РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».

Згідно нормативних документів було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку, дошкільного віку (5 років), які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей 196 , з них шкільного віку - 144, дошкільного віку - 17. Усі діти охоплені навчанням.

Структура загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим Миронівською районноюрадою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, двосторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2016 році.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Протягом року простежувався і певний рух учнів. Так за 2016–2017 навчальний рік прибуло 9, вибуло 3 учні. В школі навчалося на початку року 137 дітей, в кінці року - 144 дітей. Причини вибуття - переїзд батьків на інше місце проживання.

В результаті співпраці з дитячим садком «Ведмежатко» та батьками, міграцією населення цього року до 1 класу прийшли 21 дитина.

У 2017 році 9 клас школи закінчили 12 учнів, 11 клас закінчили 5 учнів

Перед педагогічним колективом стоять наступні завдання щодо підготовки учнів до ЗНО:

• розширення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання через додаткові, індивідуально-групові форми роботи;

• активне впровадження тестування на уроках;

• використання можливостей варіативної складової навчального плану для підготовки учнів до ЗНО.

Рівні навчальних досягнень учнів 2-11 класів для ЗОШ І-ІІІ ст. за рік найвищі досягнення мають: 1-4 класи – 4 клас (75% високого та достатнього рівня); 5-9 класи – 8 клас (69% високого та достатнього рівня); найнижчі – 7 клас (40%); 11 клас – 40 %.

За результатами державної підсумкової атестації учні 4,9 класів підтвердили свої знання з таких предметів як : 4 клас – українська мова, математика та літературне читання;

9 клас- українська мова, математика, біологія.

11 клас -за результатами ЗНО з предметів вибраних учнями (5 учнів)- знизили рівень знань з української мови та літератури (початковий рівень-1 учень), математики (початковий рівень знань у 2 учнів), поліпшили рівень знань з історії України (без початкового рівня), підтвердили свої знання з географії та біології.

За результатами проведених контрольних робіт за текстами відділу освіти з української мови у 8 класі якісний процент успішності становить 92 %, хімія у 9 класі – 30%, інформатики у 11 класі – 60 % .

2.Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу школи, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи, в закладі створені умови для вивчення іноземних мов (англійської мови) з 1 по 11 класи. Учні 2-11-го класів вивчають інформатику. Виділено додаткові години з 6 по11 клас на природничі та гуманітарні предмети. У школі є умови для використання у навчально-виховному процесі ІКТ (комп’ютери, телевізори).

Допрофільним навчанням охоплено всього 25 учнів 8-9 класів; ( 8 клас – суспільно-гуманітарного профілю, історичного напряму , високий та добрий рівень знань становить 85% - 9 клас –природничо-математичного профілю, географічного напряму- високий та достатній рівень знань становить- 75 %);

Профільні класи:

11 клас – українського філологічного напрямку, профіль української філології; високий та достатній рівень знань становить- 54 %

Постійно удосконалюється забезпечення Інтернетом. Як і в кожному навчальному закладі, в школі є доступ до Інтернету. Продуктивно використовується матеріали Інтернету у бібліотеці, учительській, кабінеті біології, музичного мистецтва.

Постійно оновлюється сайт школи, який оформляє, удосконалює і продовжує це робити Чалчинська Н.О., вчитель інформатики, заступник директора з ВР.

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. З цією метою щорічно поповнюється банк «Обдарована молодь» та проводиться з ними відповідна робота по розвитку творчих здібностей школярів, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

На жаль переможцями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади не стали наші учні.

Всього у 2016/2017 році 50 учасників районних олімпіад.

З них призерами конкурсів стали:– ІІІ місце Невмержицька А. у конкурсі знавців української мови ім. Т.Шевченка.

У шкільному етапі конкурсу-захисту робіт МАН взяли участь 2 учні 9 класу. Робота, що представлена на конкурсі-захисті, виконувалася під керівництвом Горбач Р.В. з секції краєзнавство.

За підсумками роботи, слід відмітити, що на районному етапі конкурсу проходив ще не на достатньому рівні.. Найбільший інтерес за останні три роки юні науковці виявили до досліджень у наукових відділеннях краєзнавство та екології.

Впродовж кількох років учні нашої школи беруть участь в Всеукраїнському конкурсі «Соняшник».16учнів отримали дипломи та цінні подарунки. Керівник П’ясецька В.І.

Традиційно учні школи беруть участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Геліантус». 6 учнів отримали дипломи І ступеня, 4 – дипломи ІІІ ступеня. Керівник Синяк Г.І.

17 учнів взяли участь у математичному конкурсі «Кенгуру». Переможцями ІІ ступеня стали 13 учнів, 3 учні – ІІІ ступеня. Керівники Красуляк .С.М., та Сукайло С.І.

3.Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

Сьогодні навчальний заклад – це передусім простір життя учня, де він здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності, самоствердження.

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності. Педагоги нашої школи постійно працюють над вдосконаленням існуючих та розвитком інноваційних форм виховної роботи з учнівською молоддю. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

Традиційними заходами в школі стали: урочистий початок навчального року святом Першого дзвоника та перший урок «Україна – єдина країна», свято вишиванок , День учнівського самоврядування, новорічна виставка «Замість ялинки - букет», місячник правовиховної роботи, свято 8 Березня, свято писанки з виставкою композицій, відзначення Дня Перемоги,

З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2016-2017 н.р. було організовно роботу гуртків: У школі працюють такі гуртки: хорового співу (керівник Єлізаренко М.М.), «Джура» (керівник Овсюхно П.П.), «танцювальний» (керівник Чекольва С.М.), духових інструментів (керівник Мироненко І.В.), «Юні екологи» (керівник Синяк Г.І.), «Прикрась свій дім» (Чалчинська Н.М.), «літературна студія» (керівник П’ясецька В.І..), секції: волейбольна, футбольна, тенісу (Овсюхно П.П.). та інші .Про всі шкільні новини і досягнення Чалчинська Н.О. розміщувала інформації на сайті школи та в Інтернеті.

З метою розширення дитячого світогляду, учні відвідували музеї міст Києва (5-9 класів), Богуслава (7-11 класи), Канева (1-4 класи), Миронівки (1-4 класи), та Черкас (3-8 класи).

Всі вчителі, які ведуть курси за вибором, гурткові заняття, факультативи мають належну професійну підготовку. В школі проведено: Олімпійський Тиждень, тиждень біології та природознавства, тиждень математики, тиждень енергозбереження та безпечного використання газу, тиждень української мови до Дня української писемності та мови, тиждень до дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, тиждень біології і екологічного виховання, тиждень мистецтв та інші.

Велика увага приділяється національному та патріотичному вихованню молоді. За цей рік пройшли: Лінійка-мітинг «Ми – діти України – за мир на планеті Земля!» День українського козацтва; День захисника України; Лінійка «Нашу пам’ять обпалює вічний вогонь» до початку війни, трагедію Бабиного Яру; День Пам’яті (до 72-річниці Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (1944); Акція «Подарунок дітям АТО»; Українські страви; Мітинг – реквієм до Дня Гідності та Свободи, що відзначається на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 р.) та Революції гідності (2013 р.); День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій «Україна пам’ятає»; Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»; загальношкільна лінійка «З тих днів проходять роки, а пам’ять в серці ще жива» до дня визволення села; акція «В допомогу жителям Авдіївки»; проект на тему «Чорнобиль- горе України, її незагоїна рана»; святкова хода до Меморіалу односельчанам «День Примирення і День Перемоги над нацизмом у Європі»; екскурсія до райвійськомату та баато інших.

Найактивнішими у проведенні загальношкільних заходів були учні 4-го (Сукайло С.І.,), 6-го (Горбач Р.В.), 7-го (П’ясецька В.І.), 5-го (Красуляк С.М.), 8-го (Теслюк Н.М.) 9-го (Овсюхно П.П.) класів та вчитель біології Синяк Г.І..

Також, станом на 27.05.2017 р. учні школи брали участь у наступних районних конкурсах:

«Перлини Миронівщини»(конкурс читців) (ІІІ місце –Ковтун І., І місце- Пецух Л., ІІ місце- Борисенко І.) та переможець конкурсу «Зерна доброти» (власний вірш ) - Пецух Л..

Спортивні змагання:

- Легкоатлетичні змагання з естафетного бігу- (3-є місце)

- Змагання з міні-футболу (3-є місце)

- Змагання з волейболу (3-є місце)

- Змагання з настільного тенісу (ІІІ місце)

- Змагання з шахів (ІІ місце)

- Змагання з баскетболу (ІІ місце)

- Районна спартакіада допризовної молоді (ІІ місце)

- Участь в олімпіаді з фізичної культури.

-ІІ командне місце в І (районному) етапі гри «Сокіл» (Джура)-2017, участь в ІІ (обласному) етапі.

-Команда «Десант», керівник Овсюхно П.П. здобула ІІ місце у районному етапі команд по Захисту Вітчизни.

З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі продовжено роботу дитячого самоврядування «Краяни», яку очолює Лідер школи учениця 9 класу Борисенко Інна. Вона є учасником районної «Спілки лідерів».

Якщо підвести підсумок усім цим заходам, можна сказати, що всі вони були розраховані на масовість, участь дітей різного віку, залучення до заходів постійних лідерів, активістів, та дітей без спеціальної підготовки і практики.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого села. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.

Упродовж 2016-2017 н.р. у школі були проведені наступні проекти:

1.Екологічний проект «Чиста вулиця, чисте село, чиста планета»

«Чорнобиль- горе України, її незагоїна рана».

«Бути на землі людиною»

«Дерево мого роду»

«Знай свої права»

«Вишня-символ України»

«Культурний розвиток села»

«Вірші про АТОвців»

«Його подвиг житеме в серцях» та інші

Протягом року учні школи приймали активну участь у різноманітних районних

конкурсах та змаганнях:

Школярі разом із соціальним педагогом Теслюк Н.М. взяли участь у Всеукраїнському проекті «Добро починається з тебе».

Вихованці художнього гуртка протягом року займали призові місця у шкільних творчих дитячих конкурсах. Учні школи прийняли участь у шкільних конкурсах малюнків та виробів під назвою «Світ очима дітей», присвячених різним подіям в країні та в світі.

Згідно з інформацією заступника директора школи з виховної роботи Чалчинської Н.О. з’ясовано, що всі заплановані заходи з виховної роботи на рік виконані в повному обсязі. Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через діяльність кожного класу й шкільного самоврядування в цілому.

Так у кожному місяці були тижні або декади присвячені реалізації певного напрямку: у вересні - Тиждень фізкультури та безпеки життєдіяльності, жовтень -«Козацькі забави», «Джура» (травень), грудень – Різдвяно-Новорічних свят, листопад – декада Української писемності, тиждень пам’яті, присвячений жертвам Голодомору, тиждень профілактики Сніду; Шевченківські дні, тиждень сім’ї та матері, тиждень присвячений 70-річниці примирення та Пам’яті, туристичний тиждень та День ЦО та інші.

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, щопонеділка проводиться загальношкільна лінійка, де підводяться підсумки роботи за тиждень, та оголошується план роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в ЗОШ здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме:

- Екскурсії до вищих навчальних закладів

-розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет;

- походи на Дні відкритих дверей навчальних закладів;

- зустрічі з викладачами вузів;

- проводилося анкетування з вибору професії;

-відвідування закладів освіти та підприємств та інші

Всі випускники 9 та 11 класів продовжують навчання або працевлаштовані.

4.Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів

В школі є оснащені кабінети хімії та біології, математики, фізики, інформатики, історії, географії, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, української мови та літератури, трудового навчання, 4 класні кімнати початкових класів.

Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою:

В школі 10 комп’ютерів (1 комп’ютер на 15 учнів); 6 – в комп’ютерному класі, 1- в методичному кабінеті, 1- в бібліотеці, 1- в біологічному кабінеті, 1- в музичному кабінеті. Більшість вчителів володіють комп’ютером на рівні користувача, 1 учителі (5% ) на рівні початківця. 18 учителів пройшли курси за програмою Intel

Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку потрібна повна заміна вікон у всіх решти класах.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по облаштуванню коридорів і класних кімнат, в якому беруть участь батьки, школярі та вчителі. Змінюється вигляд коридорів першого та другого поверхів. Шкільне подвір'я доглянуте.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану:

1-4 класи – 109 %

5-9 класи - 132 %

10-11 класи – 200 %

Всього 1-11 класи - 135 %

5.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Бюджетне фінасування протягом навчального року: 1732590 грн на життєдіяльність школи

Протягом 2016-2017 н. року до роботи закладу залучено благодійні внески батьків на поточний ремонт, для поліпшення матеріально-технічної бази.

За сприяння районного бюджету, коштів спонсорів та залучення коштів батьківського бюджету заклад поповнився на суму 32 тис. грн. а саме:

1 Замінено вікна в 3 класних кімнатах.

2. Придбана фарба для ремонту школи, миючі засоби

3. Закуплені крани в їдальню та туалети

4. Здійснено ремонт шкільного автобуса

5. Оформлена учительська методичними стендами, меблями

6. Замінені столи в їдальні.

7. Замінені парти в класній кімнаті 1 класу.

8. Придбано 5 комп’ютерів.

6. Заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Атестація педагогічних працівників 2016-2017 роках проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи, який передбачає: перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівник-

ків; закріплення вчителів за членами адміністрації школи; виявлення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; оформлення передового досвіду вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі та серед учнів.

Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами з фізики, математики, початкових класів. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

7. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-11 класів. За кошти бюджету учні 1-4 класів отримують гаряче харчування та учнів старших касів - за кошти батьків. Організація харчування учнів на хорошому рівні.

Організація харчування учнів школи регламентується Законами України ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 22 Закону України „Про загальну середню освіту", ст.ст.29, 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст.ст. 1, 2 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", постанов Кабінету Міністрів України: постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах", спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2006 року № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах». У школі користуються безкоштовним харчування учні пільгових категорій: 3 дітей під опікою, та 9 дітей , батьки яких мають статус учасника АТО.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів медичними працівниками місцевого фельшерського пункту. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Медогляд останній проведено 28.02. 2017 року.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Рівень медичного обслуговування учнів та педпрацівників (кількість хворих дітей,%, к-сть груп ЛФК, кількість учнів у ЛФК, спецгрупі, основній групі):

Стан медичного огляду учнів від 2017 року

Медогляд пройшли – 144 учні;

мають захворювання різних систем та органів – 132 учні;

до основної групи відносяться – 18 учні;

до підготовчої групи відносяться – 114 учнів;

до спецгрупи відноситься – 12 учні

Груп ЛФК – 2; в ній охоплено – 40 учнів

Забезпечення організованого підвозу учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи (кількість, %, вид транспорту, вартість обслуговування шкільного автобуса, вартість проїзду):Підвозиться 25 учнів – 17 %.

Підвіз учнів та вчителів здійснюється шкільним автобусом.

8. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у примі-

щенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлю-ються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.

Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.

9. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

В цьому навчальному році соціальний паспорт школи має такий вигляд: багатодітних сімей – 17, в них дітей- 41; малозабезпечених сімей – 10, в них дітей – 28; 3 дітей під опікою; 118 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 9 дітей , батьки яких мають статус учасника АТО.

Діти даних категорій постійно знаходяться під контролем , в разі необхідності надається соціально-психологічна підтримка, допомога. Ці учні залучаються до участі в різних загальношкільних та позашкільних заходах.

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій були відвідані за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота. Дані категорії дітей по мірі можливості отримували гуманітарну допомогу, путівки для відпочинкута оздоровлення у таборах.

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї здійснюється через проведення батьківських зборів, анкетування та відвідування сімей. Підтримуються зв’язки з іншими закладами та організаціями через проведення екскурсій до закладів, зустрічі та приймають участь у ярмарках професій, та відкритих дверях. Діти ознайомлені з основними нормативно- правовими документами щодо захисту своїх прав через виховні заходи.

10.Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Учителям надаються додаткові дні до відпустки, діти звільняються від практики за хороше навчання, та за участь та перемоги в районних олімпіадах та конкурсах.

Учителі школи за цей рік не оздоровлювались.

В школі 3 дитини під опікою та 10 дітей з малозабезпечених сімей. 4 дітей оздоровлялись, їм надається допомога від районної організації, сільської ради по мірі надходження.

11. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

В школі наказом директора створюється щорічно рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення . На засідання ради профілактики запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушники дисципліни на уроках та їх батьки.

Адміністрацією школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає.

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювінальної поліції.

Соціальний педагог Теслюк Н.М. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

12.Стан дитячого травматизму.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. На жаль протягом навчального року у закладі зафіксовані 2 травмованих дітей.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди, засідання батьківських комітетів, батьківські збори.

Під час проведення батьківських зборів, вихованці гуртків естетичного напрямку звітують про свою роботу та досягнення.

2016-2017 н.р. широкомасштабно працювали в напрямку «Волонтерство»: проводили зустрічі з бійцями АТО, збирали та відправляли продукти та необхідні речі бійцям та дітям в зону АТО.

14. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою , батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

В закладі є журнал обліку звернень громадян.

Діє сайт школи для висвітлення навчально-виховного процесу та зворотнього зв’язку з громадскістю. На батьківських зборах батьки мають можливість висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процессу.

Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

МП Директор закладу освіти Теслюк І.Д.

Кiлькiсть переглядiв: 4951

Коментарi